تعيين اميدعلي پارسا به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1398/03/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين اميدعلي پارسا به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
مصوب 1398,03,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /3 /1398 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (12) تصويب نامه شماره 27133 /ت23913هـ مورخ 10 /6 /1380، موضوع تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آقاي اميدعلي پارسا به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي تعيين مي شود .

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور