بخشنامه امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملكرد سال 1397 دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1398/03/12 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.