تصويب نامه در خصوص معافيت هزينه گاز مصرفي مناطق سيل زده

مصوب 1398/03/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص معافيت هزينه گاز مصرفي مناطق سيل زده
مصوب 1398,03,08

هيئت وزيران در جلسه 8 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 166-2 / 20 مورخ 4 / 3 / 1398 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

مشتركان خانگي و تجاري مناطق سيل زده استان هاي گلستان و مازندران از تاريخ 28 / 12 / 1397 تا 15 / 2 / 1398 و نيز مشتركان خانگي و تجاري مناطق سيل زده استان هاي لرستان و خوزستان از تاريخ 5 / 1 / 1398 تا 15 / 2 / 1398 با تشخيص شركت هاي گاز استاني ذي ربط از پرداخت هزينه گاز مصرفي معاف هستند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور