حذف بند (1) تصويب نامه شماره 62ت /56408 هـ مورخ 5 /1 /1398 در خصوص معرفي مشمولين واجد بهره مندي از امهال تسهيلات استان هايي كه در سال زراعي 1397 – 1396 تحت تأثير حوادث غيرمترقبه قرار گرفته اند

مصوب 1398/03/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

حذف بند (1) تصويب نامه شماره 62ت /56408 هـ مورخ 5 /1 /1398 در خصوص معرفي مشمولين واجد بهره مندي از امهال تسهيلات استان هايي كه در سال زراعي 1397 – 1396 تحت تأثير حوادث غيرمترقبه قرار گرفته اند
مصوب 1398,03,08

هيئت وزيران در جلسه 8 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 21466 /38801 مورخ 25 /2 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (1) تصويب نامه شماره 62 /ت56408هـ مورخ 5 /1 /1398 حذف مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور