بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هيات وزيران در خصوص تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد

مصوب 1398/02/31 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 22 /12 /1397 هيات وزيران در خصوص تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد

به پيوست تصويب نامه شماره 173085 /56342 مورخ 22 /12 /1397 هيات محترم وزيران در خصوص تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در ويژه نامه شماره 1138 مورخ 26 /12 /1397 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيده است به شرح زير ارسال مي گردد:
"در اجراي تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد – مصوب 1380 – سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد."
در اجراي مصوبه مذكور سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي بر اساس تبصره ذيل ماده 30 آيين نامه هيأت دولت مصوب 08 /09 /1368 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمي كشور (12 /01 /1398 به بعد) به حساب ماليات قطعي شده شركت هاي موصوف منظور خواهد شد.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور