شمول حكم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به واحدهاي صنعتي و معدني كه تا تاريخ 29 اسفند 1389 معافيت مالياتي آنها به اتمام نرسيده باشد

مصوب 1398/02/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

شمول حكم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به واحدهاي صنعتي و معدني كه تا تاريخ 29 اسفند 1389 معافيت مالياتي آنها به اتمام نرسيده باشد
مصوب 1398,02,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 217273 مورخ 8 /10 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - كه ناظر به تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور است و با توجه به واژه "افزايش" در بند (ب) ماده ياد شده، واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1380 - كه در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنها پروانه بهره برداري اعم از اصلي، جايگزين، متمم و اصلاحي از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقده شده باشد، مشروط به اينكه دوره معافيت واحدهاي مورد نظر تا تاريخ 29 /12 /1389 به اتمام نرسيده باشد، مشمول حكم بند (ب) ماده (159) قانون مذكور هستند.

2 - تصويب نامه شماره 139189 /ت53209هـ مورخ 3 /11 /1396 كان لم يكن اعلام مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور