تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)
مصوب 1398,02,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضــوع

ميزان اعتبار

نوع اعتبار

1

كمك بلاعوض جهت احداث (10642) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

040 /277 /1

هزينه اي

2

كمك بلاعوض جهت احداث (51933) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

300 /193 /5

3

كمك بلاعوض جهت تعمير (75856) واحد مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

800 /792 /3

4

هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري (جدول (2) پيوست)

040 /464 /2

5

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (83733) واحد مسكوني آسيب ديده به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

650 /186 /4

6

كمك هزينه اسكان موقت (11751) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

120 /410 /1

7

كمك هزينه اسكان موقت (55896) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد شصت ميليون (000 /000 /60) ريال

760 /353 /3

8

بازسازي تأسيسات روبنايي و داخل محدوده روستاها

000 /460 /7

تملك دارايي سرمايه اي

2 - مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولويت نسبت به ساير تكاليف قرض الحسنه سيستم بانكي با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و با ضمانت زنجيره اي براي جبران خسارات ناشي از سيل فروردين ماه سال 1398 در كليه استان هاي آسيب ديده پرداخت مي شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضــوع

سقف تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

500

بازپرداخت حداكثر پانزده ساله با احتساب سه سال دوره تنفس براي ساخت شامل حداكثر سه سال دوره تنفس (براي ساخت) و بازپرداخت حداكثر چهارده ساله، مجموع ساخت و بازپرداخت حداكثر پانزده سال

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

400

3

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

150

بازپرداخت هفت ساله (با احتساب حداكثر دو سال دوره تنفس براي بازسازي)

4

تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني

150

بازپرداخت حداكثر پنج ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

5

جبران خسارت واحدهاي تجاري آسيب ديده شهري و روستايي از محل تسهيلات معيشتي

450

بازپرداخت حداكثر پنج ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

تبصره - توزيع سهم استاني تسهيلات بانكي اين تصويب نامه از طريق قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده وزارت كشور و توزيع بانكي تسهيلات مذكور نيز از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد تا با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور جبران خسارت ناشي از سيل در استان هاي سيل زده اقدام شود.

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و كارمزد تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سال هاي بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، براي روستاهاي واقع در تراز (716) متري سد سيمره كه جا به جايي آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني و هزينه اسكان موقت توسط كارگروه منتخب وزارتخانه هاي نيرو و كشور به عنوان خسارت وارده تلقي مي شود تا مطابق آن، بنياد مسكن انقلاب اسلامي از منابع پيش بيني شده براي استان هاي ايلام و لرستان در جداول پيوست اين تصويب نامه پرداخت نمايد. سقف كمك بلاعوض به واحدهاي مسكوني علاوه بر هزينه هاي تمليكي، حداكثر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال است.

5 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

6 - سازمان مديريت بحران كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به هيئت وزيران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايد.

7 - در مناطقي كه در بارندگي هاي شديد دچار آب گرفتگي شده و به تشخيص مراجع ذي ربط ملزم به احداث پيلوت مي باشند، پرداخت يك فقره وام بانكي احداثي اضافه به مالكين جهت اجراي پيلوت بلامانع است.

8 – تصويب نامه شماره 1213 /ت56438هـ مورخ 11 /1 /1398 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

جدول 1 – اعتبار مورد نياز واحدهاي مسكوني شهري و روستايي خسارت ديده از سيل در برخي از استان هاي كشور به صورت كمك بلاعوض
(ميليون ريال)


7

نام استان

واحدهاي شهري احداثي

واحدهاي روستايي احداثي

تعميري شهري و روستايي و تجاري

امور معيشتي و لوازم خانگي

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

مبلغ كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

مبلغ كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

1

اصفهان

328

360 /39

478

360 /57

1752

200 /175

1752

500 /103

1240

000 /62

1098

900 /54

2

ايلام

230

600 /27

230

600 /27

1550

000 /155

1750

000 /105

2312

600 /115

2900

000 /145

3

چهارمحال و بختياري

295

400 /35

295

400 /35

476

600 /47

476

560 /28

1955

750 /97

1575

750 /78

4

خراسان شمالي

445

400 /53

495

400 /59

6005

500 /600

6405

300 /384

25

250 /1

5925

250 /296

5

خوزستان

1490

800 /178

1640

800 /196

5448

800 /544

5848

880 /350

13040

000 /625

9692

600 /484

6

زنجان

173

760 /20

173

760 /20

1128

800 /112

1128

680 /67

1412

600 /70

37

850 /1

7

كرمان

793

160 /95

793

160 /95

1098

800 /109

1098

880 /65

2717

850 /135

714

700 /35

8

كرمانشاه

153

360 /18

153

360 /18

2032

200 /203

2032

920 /121

1067

350 /53

2185

250 /109

9

كهكيلويه و بوير احمد

249

880 /29

249

880 /29

466

600 /46

466

960 /27

833

650 /41

725

250 /36

10

همدان

997

640 /119

997

640 /119

7794

400 /779

7794

640 /467

9932

600 /467

2472

600 /123

11

سمنان

45

400 /5

45

400 /5

1150

000 /115

1250

000 /75

1124

200 /56

1200

000 /60

12

سيستان و بلوچستان

140

800 /16

140

800 /16

480

000 /48

480

800 /27

120

000 /6

620

000 /31

13

فارس

605

600 /72

805

600 /96

1378

800 /137

1378

680 /82

3854

700 /192

6537

850 /326

14

قزوين

50

000 /6

50

000 /6

370

000 /37

370

200 /22

1156

800 /57

839

950 /41

15

لرستان

1550

000 /186

2000

000 /240

9800

000 /980

11000

000 /660

21250

500 /062 /1

36000

000 /800 /1

16

كردستان

74

880 /8

74

880 /8

524

400 /52

524

440 /31

67

350 /3

598

900 /29

17

گلستان

1025

000 /123

1134

080 /136

4482

200 /448

6172

320 /370

3752

600 /187

3616

800 /180

18

ساير استان ها

2000

000 /240

2000

000 /240

6000

000 /600

6000

000 /360

10000

000 /500

7000

000 /350

جمع

10642

040 /277 /1

11751

120 /410 /1

51933

300 /193 /5

55896

760 /353 /3

75856

800 /792 /3

83733

650 /186 /4

جدول 2 – اعتبار مورد نياز هزينه هاي پشتيباني، خدمات فني و مديريت و تملك دارايي هاي سرمايه اي
(ميليون ريال)


رديف

نام استان

اعتبار هزينه اي پشتيباني بنياد مسكن

اعتبار تملك دارايي سرمايه اي بازسازي تاسيسات داخل روستا (عمراني)

1

اصفهان

850 /88

000 /15

2

ايلام

700 /88

000 /400

3

چهارمحال و بختياري

940 /32

000 /260

4

خراسان شمالي

350 /274

000 /350

5

خوزستان

550 /125

000 /500 /2

6

زنجان

350 /55

-

7

كرمان

750 /80

-

8

كرمانشاه

960 /92

000 /150

9

كهيگيلويه و بويراحمد

530 /30

000 /100

10

همدان

480 /374

000 /800

11

سمنان

800 /50

000 /150

12

سيستان و بلوچستان

800 /14

-

13

فارس

070 /76

000 /100

14

قزوين

850 /17

-

15

لرستان

000 /729

000 /500 /2

16

كردستان

491 /15

-

17

ساير استانها

569 /315

-

جمع

040 /464 /2

000 /460 /7