رأي شماره 1725 هيأت ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 18 اصلاحيه آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويديو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 19 /05 /1382

مصوب 1399/11/07
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.