قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

مصوب 1392/03/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام
پرده زمانی: مرحله تصویب: