اصلاحيه مصوبه مورخه 25 /8 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

مصوب 1387/08/25 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاحيه مصوبه مورخه 25 /8 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

ماده 6- وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفي واحدهاي صنعتي و معدني را در كليه فصول به گونه اي تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي با ضريب 2 /1 (يك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينه هاي انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت هاي تابعه خود ضمن نصب تجهيزات اندازه گيري چند زمانه براي كليه مشتركين صنعتي و معدني ضرايب اوقات كم باري، ميان باري و پرباري را به گونه اي تعيين نمايد كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد.
تبصره – قيمت سوخت نيروگاه هاي بخش هاي غيردولتي نبايد از قيمت سوخت نيروگاه هاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه هاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاه هاي بخش هاي غيردولتي نيز تعلق گيرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني