‌آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي

مصوب 1367/12/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1367/12/17، نظر به حكم شرع انور و به تبع عرف پسنديده جهاني دائر بر تشويق و تقدير از انسانهاي «نمونه» و به منظور معرفي و تكريم از ايثارگران و خدمتگزاران و مبتكران و دانشمنداني كه در عرصه‌هاي فضيلت و تقوي و جهاد و ايثار و خدمت به خلق و يا در‌قلمرو خلاقيتهاي علمي و هنري و بطور كلي در پيشبرد اهداف عاليه اسلام و انقلاب اسلامي تلاش چشمگير داشته و منشأ خدماتي شده يا ميشوند،‌باستناد ماده 7 قانون وظائف و اختيارات رياست جمهوري و با عنايت به تأييديه 1367/11/1 رياست جمهوري آئيننامه اعطاي نشانهاي دولتي را بشرح زير تصويب نمودند:

آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي
مصوب 1367,12,17

ماده 1 - نشانهاي دولتي مشتمل خواهد بود بر «‌نشانهاي انقلاب اسلامي»، «‌نشانهاي عمومي و تخصصي» و نشانهاي «‌جمهوري اسلامي»، «‌استقلال»‌و «‌آزادي» كه به افراد ذيصلاحيت اعم از اتباع جمهوري اسلامي ايران يا اتباع خارجي اعطاء ميشود.

ماده 2 - نشان «‌انقلاب اسلامي» مخصوص افرادي است كه منشاء خدمات بسيار مهمي در پيشبرد اهداف عاليه انقلاب اسلامي ميباشند و قبلاً بدريافت يكي از نشانهاي عمومي و تخصصي موضوع اين آئيننامه نائل شده باشند.

ماده 3 - نشانهاي «‌جمهوري اسلامي»، «‌استقلال» و «‌آزادي» به رؤساي كشورها و شخصيتهاي عاليمقام خارجي كه داراي يكي از مشخصه‌هاي «‌انقلابي»، «‌مستقل»، «‌آزاديخواه» باشند و يا در حمايت از مستضعفين جهان نقش مؤثر و فعالي داشته باشند اعطاء خواهد گرديد.

ماده 4 - نشانهاي عمومي و تخصصي شامل موارد زير ميباشند:
‌الف - نشانهائي كه بدليل وجود و بروز ارزشهاي عالي اسلامي و انساني در فرد به وي اعطاء ميشود، از قبيل «‌نشانهاي ايثار، جهاد، عدالت، تربيت،‌شجاعت و غيره».
ب - نشانهائي كه بدليل تلاش چشمگير و وجود و بروز لياقتهاي خاص و ويژگيها و خلاقيتهاي مرتبط با امور عمومي در فرد و تجلي اينها به ‌اشكال مختلف به وي اعطاء ميشود از قبيل «‌نشانهاي مديريت، علم، خدمات، فرهنگ، هنر و غيره».
ج - نشانهائي كه بدليل تلاش چشمگير و وجود و بروز خلاقيتها و لياقتهاي خاص در امور تخصصي در فرد و تجلي اينها به اشكال مختلف به وي‌اعطاء ميشود از قبيل « نشانهاي عمران، كشاورزي، صنعت، ورزش و غيره»

ماده 5 - نشانهاي عمومي و تخصصي داراي 3 درجه خواهد بود و به افرادي اعطاء خواهد شد كه در ارتباط با موضوع يكي از نشانهاي عمومي و‌تخصصي منشاء خدمات و نو آوريهاي فوق‌العاده و برجسته‌اي گردند.

ماده 6 - بررسي شكل و جنس نشانها بر عهده هيأتي مركب از مقامات و افراد زير خواهد بود:
‌الف - نماينده رئيس جمهور (‌رئيس هيئت)
ب - نماينده نخست وزير
ج - نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
‌د - نماينده وزارت آموزش و پرورش
ه - يكنفر نماينده مراجع علمي به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي
‌و - نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌هيأت مزبور با مراجعه به افكار عمومي و هنرمندان در هر مورد بهترين طرح و نمونه نشان همچنين فهرست نشانهاي موضوع ماده (4) اين آئيننامه را‌ انتخاب و به هيأت وزيران ارائه مي نمايد تا در صورت تأييد و تصويب مورد استفاده قرار گيرد.
‌هيأت موضوع اين ماده همچنين «‌نحوه اعطاء نشان توسط رياست جمهوري» را تهيه و پيشنهاد نموده تا پس از تأييد رياست جمهوري ابلاغ و بموقع ‌اجراء گذاشته شود.

تبصره- تشكيل جلسات هيئت مزبور با حضور نمايندگان رئيس جمهور و نخست‌وزير و حداقل يك عضو ديگر رسميت مي ‌يابد و رأي اكثريت اعضاي‌حاضر مناط اعتبار جهت تصميم ‌گيري خواهد بود.

ماده 7 - در اجراي ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري، افرادي كه شايستگي دريافت نشان دارند و نوع نشان استحقاقي، توسط وزراء‌ ذيربط بر اساس نظام نامه موضوع ماده (8) جهت طرح و بررسي در كميسيون مربوطه هيأت وزيران (‌بر حسب موضوع نشان) معرفي ميشوند تا پس از‌تصويب هيأت وزيران نشان مورد نظر توسط رياست جمهوري اعطاء گردد.

ماده 8 - نظامنامه «‌درجه‌ بندي نشانها و همچنين نحوه ارزشيابي و انتخاب افراد دريافت‌ كننده نشان» به پيشنهاد هيأت موضوع ماده (6) اين آئيننامه، به ‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 9 - دارندگان نشان مديريت جهت انتصاب براي مشاغل مديريت اولويت خواهند داشت.

ماده 10 - به افرادي كه حائز يكي از نشانها شوند در صورت لزوم از محل اعتبارات مربوط پاداشهاي مناسبي طبق دستورالعملي كه به تصويب هيأت ‌موضوع ماده (6) ميرسد، پرداخت مي شود.

ماده 11 - نشان افرادي كه صلاحيت خود را از دست دهند و ايرانيان دارنده نشان كه ترك تابعيت نمايند، با پيشنهاد وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران ‌از درجه اعتبار ساقط و ملغي ‌الاثر خواهد شد و افراد مزبور از مزاياي موضوع اين مصوبه محروم خواهند گرديد.

ميرحسين موسوي - نخست‌وزير