آئين نامه اعطاء نشانهاي دولتي

مصوب 1368/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/10/68 نظربه حكم شرع انوروبه تبع عرف پسنديده جهاني دائر بر تشويق و تقدير از انسانهاي «نمونه» و به منظور‌معرفي و تكريم ايثارگران و خدمتگزاران و مبتكران و دانشمنداني كه در عرصه‌هاي فضيلت و تقوي و جهاد و ايثار و خدمت به خلق و يا در قلمرو‌خلاقيتهاي علمي و هنري و بطور كلي در پيشبرد اهداف عاليه اسلام و انقلاب اسلامي تلاش چشمگير داشته و منشأ خدماتي شده يا مي‌شوند، باستناد ماده 7 قانون وظائف و اختيارات رياست جمهوري و با عنايت به تأييد رياست جمهوري آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي را به شرح زير تصويب‌نمود:

آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي
مصوب 1368,10,17

ماده 1 ـ نشانهاي دولتي (‌كشوري) مشتمل خواهد بود بر نشانهاي «انقلاب اسلامي» ، «استقلال» ، «آزادي» ،«جمهوري اسلامي» و نشانهاي عمومي و‌تخصصي كه طبق مقررات اين آئيننامه به افراد شايسته دريافت نشان، اعم از اتباع جمهوري اسلامي يا اتباع خارجي اعطاء مي‌شود.

ماده 2 ـ نشانهاي«انقلاب اسلامي»،«استقلال» و«آزادي» به كساني اعطاء مي‌شود كه منشأ خدمت بسيار مهمي در پيشبرد اهداف عاليه انقلاب اسلامي‌باشند.

ماده 3 ـ نشان«جمهوري اسلامي» به رؤساي كشورها و شخصيتهاي عاليرتبه خارجي كه واجد يكي از اوصاف «آزاديخواه»، «انقلابي» و «مستقل» بوده‌و يا در حمايت از مستضعفان جهان نقش مؤثر و فعال داشته‌اند، اعطاء مي‌شود.

ماده 4 ـ «نشانهاي عمومي» كه عبارت از:
«‌ايثار»،«جهاد»،«عدالت»،«تعليم و تربيت»، «شجاعت»، «مديريت»، «خدمت»،«فرهنگ» و«هنر» مي‌باشند، به افرادي كه واجد ارزشهاي عالي‌اسلامي و انساني هستند و يا تلاش چشمگير و لياقتهاي خاص و خلاقيتهاي مرتبط با امور عمومي ابراز نمايند، اعطاء مي‌شود.

ماده 5 ـ نشانهاي تخصصي مشتمل بر نشان«دانش»،«پژوهش» و«لياقت» به افرادي كه در امور علمي تحقيقي (‌رشته‌هاي مختلف علمي: علوم پايه،‌علوم انساني، پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر و نظاير اينها) يا اجرائي، داراي لياقت و تلاش چشمگير باشند، اعطاء مي‌شود.

ماده 6 ـ نشانهاي موضوع مواد 3، 4 و 5 داراي سه درجه مي‌باشند.

ماده 7 ـ دفتر اعطاء نشانهاي دولتي، شكل و جنس نشانها و پيش‌نويس آئيننامه نحوۂ ارزشيابي و دستورالعمل تعيين مزاياي دارندگان نشانها و اعطاء ‌پاداشهاي منابع را تهيه و به كميسيون فرهنگي هيأت دولت پيشنهاد مي‌نمايد.

تبصره 1 ـ شكل و جنس نشانها پس از تأييد رياست جمهوري، ابلاغ و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.

تبصره 2 ـ اختيار تصويب آئيننامه نحوه ارزشيابي و دستورالعمل تعيين مزايا و اعطاء پاداش به دارندگان نشانها به كميسيون فرهنگي هيأت دولت‌تفويض مي‌گردد.

ماده 8 ـ نشان ايرانياني كه ترك تابعيت نمايند و افرادي كه شايستگي داشتن نشان را از دست بدهند به پيشنهاد وزير ذيربط يا دفتر اعطاء نشانهاي دولتي‌ و تصويب هيأت وزيران از درجه اعتبار ساقط مي‌شود و افراد مزبور از مزاياي موضوع اين آئيننامه محروم خواهند بود.
‌اين تصويبنامه جايگزين مصوبه شماره133066/ ت963 مورخ 25/12/1367 مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور-‌حسن حبيبي