مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام موافقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاران بين جمهوري اسلامي ايران و پاكستان و سلطنت عمان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره