تعيين اسماعيل زارعي كوشا به عنوان استاندار كردستان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره