مصوبه شوراي قيمت گذاري و محصولات اساسي كشاورزي درخصوص طرح خريد، ذخيره سازي و توزيع ميوه شب عيد

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره