نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت

مصوب 1400/01/17


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره