تصويب نامه درخصوص بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل و آب گرفتگي در مناطق شهر بندر امام خميني استان خوزستان

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره