مصوبه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي

مصوب 1400/01/10 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 408 . نفت و گاز
2 421 . واردات و صادرات