بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص در امد اشخاص خارجي از محل اعطاي وام و تسهيلات مالي

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره