تصويب نامه در خصوص مجاز بودن استانداري اردبيل نسبت به خريد شش دستگاه خودروي سواري توليد داخل

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره