بخشنامه در خصوص ماده 133 قانون ماليتهاي مستقيم در امدهاي شركت هاي تعاوني مصرف

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 302 . ماليات
2 422 . امور تعاوني