مصوبه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص ساماندهي صادرات سيمان و كلينكر به پيوست تصوير نامه شماره 319628 /60 مورخ 26/ 11 /99

مصوب 1399/12/27 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 404 . صنايع
2 421 . واردات و صادرات