بخشنامه امورمالياتي درخصوص دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 14 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره