بخشنامه وزارت امورخارجه درخصوص دستورالعمل انجام خدمات كنسولي در نمايندگي هاي خارج از كشور

مصوب 1399/12/27 وزارت امور خارجه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره