تصويب نامه در خصوص پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اصلاح عوارض قطع درختان جنگلي موضوع ماده 15 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره