بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص تشريفات صادرات كليه اظهارنامه هاي صادراتي كه كالاي موضوع اظهارنامه تحت كدهاي طبقه بندي 2619 و 2821 اظهار گرديده است

مصوب 1399/11/18 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 421 . واردات و صادرات