بخشنامه قوه قضائيه درخصوص پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي

مصوب 1399/11/18 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره