مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص مصوبه شماره 2 جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات

مصوب 1399/10/21 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره