تصويب نامه در خصوص ادغام روستاهاي دوريسان ، نسمه ، سرگران و چوريژي همراه با مكان و مزارع

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره