دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل 49‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/10/16 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي متن >فصل دوم>ماده 6
2 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ت
3 102 . استخدام كشوري متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
4 103 . امور بين المللي متن >فصل سوم>ماده 7>بند پ
5 104 . سازمانهاي دولتي متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
6 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
7 104/10 . وظايف دادگستري متن >فصل پنجم>ماده 19
8 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح متن >فصل دوم>ماده 3
9 متن >فصل دوم>ماده 5
10 متن >فصل دوم>ماده 6
11 متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
12 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
13 متن >فصل دوم>ماده 2
14 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ب
15 متن >فصل چهارم>ماده 16
16 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
17 104/2 . وظايف اطلاعات متن >فصل دوم>ماده 3
18 متن >فصل دوم>ماده 5
19 متن >فصل دوم>ماده 6
20 متن >فصل دوم>ماده 2
21 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ب
22 متن >فصل سوم>ماده 7>بند پ
23 متن >فصل چهارم>ماده 16
24 104/21 . وظايف نفت متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
25 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
26 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
27 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
28 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) متن >فصل ششم>ماده 21>تبصره
29 متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
30 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) متن >فصل دوم>ماده 5
31 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
32 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ج
33 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
34 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت
35 104/39 . وظايف قوه قضاييه
36 104/4 . وظايف امور خارجه متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
37 104/50 . وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
38 104/52 . وظايف صنايع و معادن متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
39 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
40 105 . شهرداري متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
41 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
42 106 . وكالت متن >فصل سوم>ماده 7>تبصره
43 107 . دفتر اسناد رسمي متن >فصل سوم>ماده 7>تبصره
44 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان متن >فصل سوم>ماده 7>تبصره
45 111 . نظام صنفي متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
46 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
47 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
48 114 . استخدام نيروهاي مسلح متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
49 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
50 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
51 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
52 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
53 201 . اساسي
54 210 . احزاب . جمعيتها و انجمنها (سياسي مذهبي صنفي ) متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
55 211 . امور مجلس شوراي اسلامي متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
56 304 . معاملات و اموال دولتي
57 305 . محاسبات عمومي متن >فصل پنجم>ماده 19
58 متن >فصل چهارم>ماده 15>بند الف
59 403 . بيمه متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
60 متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
61 متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
62 متن >فصل چهارم>ماده 15>بند الف
63 405 . برنامه هاي عمراني متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
64 409 . بانكي و پولي متن >فصل دوم>ماده 3
65 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ج
66 متن >فصل دوم>ماده 2
67 متن >فصل سوم>ماده 7>تبصره
68 متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
69 متن >فصل چهارم>ماده 15>بند الف
70 متن >فصل چهارم>ماده 16
71 410 . امور گمركي متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
72 418 . بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
73 متن >فصل چهارم>ماده 15
74 متن >فصل پنجم>ماده 19
75 421 . واردات و صادرات متن >فصل نخست>ماده 1>بند ج
76 متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
77 422 . امور تعاوني متن >فصل سوم>ماده 7>بند ت
78 428 . مناطق آزاد ويژه متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
79 502 . آموزش عالي و تحقيقات متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
80 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي متن >فصل ششم>ماده 20
81 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي متن >فصل دوم>ماده 3
82 متن >فصل دوم>ماده 5
83 متن >فصل سوم>ماده 11
84 602 . آيين دادرسي كيفري متن >فصل ششم>ماده 22
85 متن >فصل سوم>ماده 11
86 متن >فصل سوم>ماده 12
87 603 . دادرسي و كيفر ارتش متن >فصل نخست>ماده 1>بند پ
88 متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
89 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان متن >فصل نخست>ماده 1>بند ث
90 701 . مدني
91 702 . آيين دادرسي مدني متن >فصل ششم>ماده 22
92 متن >فصل چهارم>ماده 14
93 متن >فصل چهارم>ماده 15
94 متن >فصل چهارم>ماده 15>بند الف
95 متن >فصل چهارم>ماده 15>تبصره 1
96 متن >فصل چهارم>ماده 15>تبصره 2
97 متن >فصل چهارم>ماده 17
98 متن >فصل پنجم>ماده 19
99 709 . اوقاف متن >فصل نخست>ماده 1>بند ج
100 متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1
101 متن >فصل چهارم>ماده 15>بند الف
102 716 . اراضي (شهري و كشاورزي ) متن >فصل سوم>ماده 9>تبصره 1