تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/22 . وظايف نيرو بند 2
2 301 . بودجه