تصويب نامه در خصوص مسافرت هاي مورد نظر با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/4 . وظايف امور خارجه
2 416 . هواپيمايي