بخشنامه در خصوص قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرا بورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب 1399/10/16 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره