اختصاص مبلغ پانصد ميليارد ريال به سازمان اورژانس كشور براي امدادرساني و امور مرتبط با ارايه بهينه خدمات اورژانس هوايي به هموطنان

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران