تصويب نامه در خصوص در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفتن لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

مصوب 1399/07/16 هيات وزيران