تصويب نامه درخصوص دارنده پروانه فعاليت انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم كه در اين تصويب نامه به اختصار حسب مورد (دارنده/دارندگان پروانه)

مصوب 1399/07/13 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره