تصويب نامه درخصوص اصلاح ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويبنامه شماره 4147/ت 26309هـ مورخ 4 اسفند 81

مصوب 1399/07/13 هيات وزيران