نظر مشورتي 7/99/621 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره