تصويبنامه در خصوص تعيين حق العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاههاي عرضه سوخت و حق تبخير بنزين

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 301 . بودجه
2 302 . ماليات
3 408 . نفت و گاز