تعيين آقايان محمد قسيم عثماني و اكبر موسوي داور به عنوان رييس و عضو هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي