تصويب نامه درخصوص مجوز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره