سفر وزير نيرو به كشور افغانستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران