تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي ساختمان سد كهير

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/22 . وظايف نيرو
2 407 . آب و نيرو