بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه