تصويب نامه درخصوص دراختيار قراردادن مبلغ هفتاد ميليارد ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان اردستان

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره