تصويب نامه در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 887/ت 57512 هـ مورخ 6 فروردين 1399 مبني بر تجويز ورود خودرو براي انجام فرماندهي عمليات فوريت هاي پزشكي

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره