اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 74663/ت55700هـ مورخ 1397/6/7 در خصوص «اجازه پرداخت تا مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال به سازمان خصوصي سازي از محل سود ناخالص سهام عدالت براي جبران خدمات كاركنان شركت هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت بابت دوره 1394 لغايت 1396»

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران