تصويب نامه درخصوص ارائه گزارش كليه دستگاههاي اجرايي جهت اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليت ها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران