نظر رئيس مجلس درخصوص راي مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس درمورد تصويبنامه شماره 15614/ت57612هـ مورخ 21 ارديبهشت 1399 موضوع مجوز خريد خودرو توسط وزارت كشور

مصوب


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره