درخواست سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تمديد مهلت بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفند ماه 98 موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1398/12/13 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره